Acta Musealia pokyny pro autory

Společný časopis Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. a Muzea regionu Valašsko, p.o.

Kontaktní adresa: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace,
e-mail: amus@muzeum-zlin.cz, příspěvky většího rozsahu posílejte přes www.uschovna.cz

POKYNY PRO AUTORY:

Časopis Acta Musealia uveřejňuje původní badatelské studie a zprávy ze společenskovědního výzkumu, muzejní práce, věnuje také pozornost péči o sbírky v regionu Západních Karpat, zejména pak z území Zlínského kraje a okolí. Dále obsahuje personálie a aktuality, recenze a krátká sdělení společenského dění a příbuzných témat.

Do tisku se přijímají pouze práce originální, dosud neuveřejněné, v jiném případě je nutný předchozí souhlas redakční rady. Příspěvky do sekcí Musealia, Personalia a Miscelania a Recenze neprochází recenzním řízením. Za věcný obsah příspěvku odpovídá autor. Redakční rada může učinit stylistické, pravopisné a formální opravy textu (korektury se provádějí podle ČSN 880 410).

 

Rukopisy se přijímají především v češtině a slovenštině (v odůvodněných případech i v angličtině, němčině a polštině).

Práce (včetně příloh) se přijímají přednostně elektronickou poštou. Jiný způsob dodání je nutno předem dohodnout. Práce mají mít toto základní uspořádání: stručný a výstižný název a jeho překlad do angličtiny, jméno a příjmení autora (ů), adresa autora (ů) včetně PSČ, kontakt na korespondenčního autora (nejlépe e-mail), klíčová slova, abstrakt, vlastní text práce (doporučené členění na úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze a popřípadě shrnutí, poděkování, literatura, texty k přílohám). Přílohy (obrázky, grafy, tabulky) musí být připojeny jako samostatné soubory. Jednotlivé části mohou být podle potřeby spojeny (např. výsledky s diskusí). V odůvodněných případech a u krátkých sdělení nemusí být text práce členěn vůbec.

 

Klíčová slova – několik (3–10) slov či sousloví vystihujících obsah článku. Neopakovat slova z názvu příspěvku. Abstrakt – stručný obsah článku seznamující s nejdůležitějšími výsledky a závěry příspěvku o maximálním rozsahu 2 000 znaků včetně mezer. Klíčová slova a Abstrakt budou otištěny v angličtině. Překlady zajistí vydavatel.

Nadpisy jednotlivých částí práce se píší samostatně na zvláštní řádek, s výjimkou abstraktu
a klíčových slov. Maximální doporučená délka textu je 54 000 znaků včetně mezer. Text neupravujte do více sloupců, nepoužívejte rozdělování slov. Kurzívou pište také názvy časopisů nebo knižních titulů a manuskriptů v části „Literatura“. Kapitálkami uvádějte autory citací v textu i v seznamu literatury. Jiné vlastní formátování textu není žádoucí (nepřípustné je např. podtrhávání textu).

Obrázky zasílejte vždy jako samostatné soubory ve formátech JPG, TIFF, BMP, PDF, EPS apod., nikoli jako součást textu ve Wordu. Tabulky a grafy přikládejte jako samostatné soubory MS Office (Word, Excel), a můžete vyznačit jejich umístění v textu (vložením odkazu např. „Obr. 1 zde“ do textu). Obrazové předlohy je nutno dodat ve kvalitě, která umožňuje tisk ve stupních šedi, a v co nejvyšším rozlišení (minimum 300 dpi). Popisky k tabulkám a obrázkům musí být umístěné na konec textu.

 

Citace literatury:

Pro způsob citace literárních pramenů se řiďte minulými čísly sborníku. Všechny práce citované v textu musí být uvedeny v seznamu literatury a žádné jiné. Názvy časopisů uvádějte nezkrácené, celé (pouze ve výjimečných případech uvádějte oficiální zkratku časopisu). Citace udávejte v autentické podobě. (tj. v původní jazykové mutaci a uchovejte původní rozlišení velkých a malých písmen). Pokud má vícero citačních záznamů stejného autora a stejný rok, rozlišujte je přidáním malého písmena za rok vydání, např. PLAČEK 1999a.

Příklady citací:

V textu:

(KUČERA 1903; RUŽIČKA 1969; ZEMEK 1972; 138–139; TOMEČEK 2002, 110–119).

Prameny:

Národní archiv Praha (NA), fond Památkový úřad Vídeň, kart. 98, inv. č. 1889, č. spisu 1497.

Monografie:

ČERNOHORSKÝ, K. 1941: Moravská lidová keramika. Praha.

Sborník:

PAJER, J. 2015: Soubor novověké keramiky ze zámku. In: Plaček, M., Dejmal, M.: Veselí nad Moravou, středověký hrad v říční nivě, 212–217.

Periodikum:

MĚCHUROVÁ, Z. 1991: Předběžné výsledky výzkumu na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně. Archaeologia historica 16, 145–168.

Internetové zdroje:

Aukční dům Sýpka, aukční katalog, aukce 35, položka 173. Dostupné z: . [cit. 2016-09-16]

Průběh recenzního řízení:

Rukopisy procházejí recenzním řízením. O přijetí rozhoduje redakční rada na základě posudků nejméně dvou recenzentů, odborníků na dané téma. Autor dostane k dispozici anonymní posudky recenzentů k zapracování či argumentaci uvedených námitek. Recenzní řízení může být otevřené na žádost recenzenta. Autoři dostanou své práce ke korektuře v náhledu sazby. Příspěvky nejsou honorovány, autor v případě přijetí poskytuje vydavateli práva k publikaci příspěvku v tištěné
a elektronické formě. Autoři prací obdrží příspěvek v elektronické formě a 1 výtisk sborníku.

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.