Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR) 

Obecné informace o zpracování osobních údajů

MJVM zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. 5. 2018 také nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Totožnost správce údajů
: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 089982, zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1416 je příspěvkovou organizací zřízenou Zlínským krajem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, vědecký, společenských, publikačních, osvětových, vzdělávacích potřeb pro veřejnost.

Kontaktní údaje referenta pro ochranu osobních údajů:
Šárka Hořáková, email: referent.oou@muzeum-zlin.cz
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Účel zpracování osobních údajů:
Právní základ pro zpracování osobních údajů a nutné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, je zejména podle čl. 6, odst. 1, písm. a)  GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
V rámci zajišťování svých činností provádí MJVM, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. Vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy, dílny, kulturní a vzdělávací akce, zasílání informací a aktualit
 2. Vedení evidence sbírkových předmětů a jejich původních majitelů
 3. Vedení evidence badatelů
 4. Zajišťování smluvních vztahů
 5. Ochrany majetku a osob (monitorovací kamerový systém)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

MJVM zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem na základě smluvního vztahu a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění zákonné povinnosti.
Jedná se zejména o osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, a pokud jsou druhou stranou poskytnuty - také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, číslo bankovního účtu.
Ve výjimečných případech mohou být zpracovávány osobní údaje citlivé dle Nařízení EU čl. 9 a to především na základě odst. 2, písm. a), e), j) (provádíme historický výzkum).

Zdroje osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od návštěvníků, badatelů, dárců a to zejména v souvislosti s registrací a činností MJVM, případně v rámci další komunikace ať už osobní, písemné, telefonické či jiné a z jiných podkladů a dokumentů, které druhá strana MJVM poskytne.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činných v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro MJVM, se kterými bude MJVM na základě platných smluv spolupracovat.
 2. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem MJVM, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Osobám, subjektům údajů, jejichž osobní údaje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zpracovává, se snažíme vycházet v co největší míře vstříc. Máte právo:

 1. Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům
 2. Odvolat kdykoliv svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 3. Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u MJVM jsou nepřesné)
 4. Požadovat vymazání osobních údajů, případně požadovat omezení jejich zpracování
 5. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 6. Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste MJVM poskytl/a
 7. Podat stížnost u dozorového orgánu

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči MJVM uplatňujte písemnou cestou přes referenta pro ochranu osobních údajů: referent.oou@muzeum-zlin.cz

Záznamy z kamerového systému

Expozice a prostory krátkodobých výstav MJVM jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.

Vstupem do těchto prostor berou návštěvníci na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.

Provozovatelem kamerového systému v budově č. 14, Vavrečkova 7040 je 14|15 Baťův institut, p.o.,
V případě dotazů se obracejte na správce budovy.
Provozovatelem kamerového systému na ostatních objektech MJVM je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
V případě dotazů kontaktujte Ing. Petra Tkadlčíka, vedoucího provozního oddělení, Petr.Tkadlcik@muzeum-zlin.cz 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Záznamový list k žádosti subjektu údajů podle čl. 15 - 22 obecného nařízení.doc

Náhled:

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ.pdf

 

 

Nenechte si nic uniknout!

Budeme Vám posílat novinky a informace z muzea přímo do Vaší e-mailové schránky. Tím pádem budete vždy vědět co připravujeme a nic Vám už neunikne!

Změnit jazyk
Česky English
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.