Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete ZDE.
Souhlasím

Ochrana osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

MJVM zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. 5. 2018 také nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Totožnost správce údajů: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, IČO: 089982, zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1416 je příspěvkovou organizací zřízenou Zlínským krajem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, vědecký, společenských, publikačních, osvětových, vzdělávacích potřeb pro veřejnost.

Kontaktní údaje referenta pro ochranu osobních údajů:

Šárka Hořáková, email: referent.oou@muzeum-zlin.cz

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Účel zpracování osobních údajů:

Právní základ pro zpracování osobních údajů a nutné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, je zejména podle čl. 6, odst. 1, písm. a)  GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

V rámci zajišťování svých činností provádí MJVM, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a)      Vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy, dílny, kulturní a vzdělávací akce, zasílání informací a aktualit

b)      Vedení evidence sbírkových předmětů a jejich původních majitelů

c)      Vedení evidence badatelů

d)      Zajišťování smluvních vztahů

e)      Ochrany majetku a osob (monitorovací kamerový systém)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

MJVM zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem na základě smluvního vztahu a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění zákonné povinnosti.

Jedná se zejména o osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, a pokud jsou druhou stranou poskytnuty - také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, číslo bankovního účtu.

Ve výjimečných případech mohou být zpracovávány osobní údaje citlivé dle Nařízení EU čl. 9 a to především na základě odst. 2, písm. a), e), j) (provádíme historický výzkum).

Zdroje osobních údajů:

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od návštěvníků, badatelů, dárců a to zejména v souvislosti s registrací a činností MJVM, případně v rámci další komunikace ať už osobní, písemné, telefonické či jiné a z jiných podkladů a dokumentů, které druhá strana MJVM poskytne.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činných v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro MJVM, se kterými bude MJVM na základě platných smluv spolupracovat.
 2. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem MJVM, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.


Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
:

Osobám, subjektům údajů, jejichž osobní údaje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně zpracovává, se snažíme vycházet v co největší míře vstříc. Máte právo:

a)      Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům

b)      Odvolat kdykoliv svůj souhlas. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

c)      Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u MJVM jsou nepřesné)

d)      Požadovat vymazání osobních údajů, případně požadovat omezení jejich zpracování

e)      Vznést námitku proti zpracování osobních údajů

f)       Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste MJVM poskytl/a

g)      Podat stížnost u dozorového orgánu

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči MJVM uplatňujte písemnou cestou přes referenta pro ochranu osobních údajů:

referent.oou@muzeum-zlin.cz

 

Záznamy z kamerového systému

Expozice a prostory krátkodobých výstav MJVM jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.

Vstupem do těchto prostor berou návštěvníci na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.

Provozovatelem kamerového systému v budově č. 14, Vavrečkova 7040 je 14|15 Baťův institut, p.o.,

V případě dotazů se obracejte na správce budovy.

Provozovatelem kamerového systému na ostatních objektech MJVM je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Petra Tkadlčíka, vedoucího provozního oddělení, Petr.Tkadlcik@muzeum-zlin.cz

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Záznamový list k žádosti subjektu údajů podle čl. 15 - 22 obecného nařízení.doc

Náhled:

zaznovy listINFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ MUZEA JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ.pdf

Náhled:

informace

 

Web muzea využívá soubory cookies

Webová prezentace muzea používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookie. Cookie umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Muzeum používá tento monitoring pro statistiku přístupů. Tyto informace nejsou předávány třetí straně. Používání souborů cookies můžete však odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies v Microsoft Edge (Windows 10)

Blokování cookies v Microsoft Internet Exploreru (Windows XP - 10)
Blokování cookies v Google Chrome
Blokování cookies v Mozilla Firefox


KALENDÁŘ AKCÍ
<< únor / 2022 >>

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

VÝSTAVY A AKCE

Šperky jako pro princeznu

AKCE
10. 2. 2022 DÍLNA...

Do obrázku vetkané

14. budova baťovského areálu

AKCE
22. 1. 2022 DÍLNA...

Komentovaná prohlídka výstavy OD KOSMY PŘES DALIMILA

14. budova baťovského areálu

AKCE
3.2.2022 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA...

Komentovaná prohlídka výstavy o drátenictví

14. budova baťovského areálu

AKCE
20. 1. a 24. 2. | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA...

OD KOSMY PŘES DALIMILA

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
24. 9. 2021 - 27. 2. 2022...

DROBNÁ KRÁSA aneb MINIATURY OBUVI

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
10. 9. 2021 - 27. 2. 2022 VÝSTAVA...

MASKY KOSTÝMY MAŠKARY

Muzeum luhačovického Zálesí

VÝSTAVA
7. 10. 2021 - 18. 9. 2022 VÝSTAVA...

NOMÁDI EVROPY

14. budova baťovského areálu

VÝSTAVA
22. 10. 2021 - 27. 2. 2022 VÝSTAVA...

VÁNOČNÍ PROVOZ

14. budova baťovského areálu

AKCE
INFORMACE...

VÁNOCE S VŮNÍ PERNÍKU

14. budova baťovského areálu

AKCE
30. 11. 2021 - 9. 1. 2022 VÝSTAVA...